Awaryjne systemy inertyzacji

W zależności od szczególnych wymagań bezpieczeństwa klienta i w branży (cement, energia, węgiel, zboża) firma Yara oferuje rozwiązania oparte na zastrzeżonej, sprawdzonej i niezawodnej technologii. Zapewnia kompleksowe usługi badań ryzyka dla instalacji ochrony przeciwwybuchowej i zapewnia dostawy gazów obojętnych niezbędnych do działania systemów. Doświadczenie firmy Yara w dziedzinie inertyzacji potwierdzone przez ponad 500 referencji gwarantuje spełnienie wszelkich potrzeb bezpieczeństwa.

Doraźne awaryjne rozwiązania inertyzacji dla zapobiegania wybuchom w przemyśle i pożarów na skutek tlenia się

Firma Yara projektuje, instaluje i obsługuje niezawodne systemy inertyzacji awaryjnej wykorzystujące gazy obojętne do zapobiegania pożarom i wybuchom. Systemy ochrony przed pożarami i wybuchami skutecznie zapewniają:

 • Ochronę przed pożarami powstającymi na skutek tlenia się
 • Ochronę przed wybuchami
 • Ochronę przed samozapłonem
 • Ochronę przed utlenianiem

Główne branże obsługiwane przez awaryjne systemy inertyzacji to

 • Branża cementowa
 • Branża energetyczna
 • Branża chemiczna i petrochemiczna
 • Branża farb i lakierów
 • Branża farmaceutyczna
 • Spalarnie odpadów
 • Branża spożywcza
 • Produkcja detergentów
 • Produkcja klejów i rozpuszczalników
Achim Rott
Achim Rott
Head of Sales Inerting, Cement & Lime
Inerting

Zapobieganie jest kluczem bezpieczeństwa

Przeróbka towarów oraz ich przemieszczanie i magazynowanie powoduje generowanie kurzu, gazów i par. Samozapłon i tlenie się będące skutkiem tych procesów może szybko przekształcić się w pożar lub wybuch, co stwarza poważne zagrożenie dla personelu, procesu produkcji oraz mienia.

Zapobieganie wymaga zmniejszenia prawdopodobieństwa ryzyka poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie niektórych czynników ryzyka. Stosowanie inteligentnych awaryjnych systemów inertyzacji do ochrony przed wybuchem lub pożarem umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia krytycznych warunków eksploatacyjnych.

Systemy inertyzacji firmy Yara wykorzystują gazy obojętne w celu zapobiegania pożarom i wybuchom. Gazy obojętne są bardzo stabilne. Wprowadzenie ich powoduje zmniejszenie stężenia tlenu poniżej stężenia krytycznego, co sprawia, że nie może nastąpić pożar ani wybuch. Systemy inertyzacji firmy Yara zapewniają bezpieczeństwo instalacjom przemysłowym poprzez zapobieganie tworzenia się atmosfer wybuchowych.

Kontrola trójkąta wybuchu

Aby doszło do pożaru, muszą być obecne trzy elementy trójkąta wybuchowości: paliwo (gaz, kurz...), utleniacz (tlen z powietrza) i aktywator (ciepło), z kolei aby doszło do wybuchu, musi pojawić się czwarty element: zamknięta przestrzeń (zakład, filtr, silos). Z tego układu nie można usunąć paliwa, ani aktywatora, można natomiast usunąć tlen. Jest to zasada firmy Yara, na jakiej działają systemy wstrzykiwania gazu obojętnego.

Gazy obojętne charakteryzują się pasywnością i poprzez zastępowanie tlenu zmniejszają jego stężenie poniżej progu stężenia krytycznego. Zastosowanie gazów obojętnych może zapobiegać zapłonowi pyłów, gazów lub par oraz zapobiegać utlenianiu i absorpcji wilgoci przez niektóre wrażliwe produkty.

Stosowane materiały: gazy obojętne

Firma Yara w procesach inertyzacji stosuje następujące gazy:

 • Dwutlenek węgla
 • Para wodna
 • Gazy spalinowe
 • Azot
 • Gazy szlachetne

Gazy spalinowe i/lub para wodna są odpowiednie dla większości zastosowań, nie są jednak dostępne w fazie rozruchu i wyłączania obiektów przemysłowych. W praktyce najczęściej stosowane są dwutlenek węgla (CO₂) i azot. Najczęściej zalecany jest CO₂, ponieważ jest on łatwiejszy do magazynowania.

Inertyzacyjna technologia przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa firmy Yara opiera się na dokładnie kontrolowanym wstrzykiwaniu gazu obojętnego, takiego jak dwutlenek węgla (CO₂) i N₂.

Na przykład podczas normalnej pracy młyna węglowego inertyzacja jest zapewniona w sposób naturalny przez gazy spalinowe z pieca. W razie wystąpienia problemu technicznego lub podczas rozruchu albo wyłączania w obrębie młyna węglowego nie bedzie gazów obojętnych. To właśnie w tych przypadkach instaluje się dodatkowe źródło niezawodnego gazu obojętnego w celu zabezpieczenia instalacji przemysłowej i osób w niej pracujących.

Standardy bezpieczeństwa dla danej branży

Wszystkie urządzenia ciśnieniowe zaprojektowano zgodnie z Europejską dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych PED 97/23/WE i posiadają one certyfikat TR oraz RTN wszędzie tam i wtedy, gdy jest to niezbędne.

Systemy ochrony przeciw wybuchom spowodowanym przez pyły zaprojektowano zgodnie z Europejskimi wytycznymi dot. inertyzacji CEN TR 15281.

Zindywidualizowane rozwiązania dotyczące inertyzacji i zapewnienia bezpieczeństwa

Oferta firmy Yara:

 • Wykwalifikowani specjaliści
 • Identyfikacja ryzyka
 • Opracowywanie i rozwój zindywidualizowanych systemów inertyzacji
 • Magazynowanie CO₂/N₂
 • Systemy wstrzykiwania
 • Systemy kontroli
 • Obsługa klienta